HOME > ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

Rising Trust Group (จากนี้เป็นต้นไปเรียกว่า "บริษัท") ได้กำหนด「นโยบายสิทธิส่วนบุคคล」ดังต่อไปนี้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการรั่วไหล การนำไปใช้และการถูกแก้ไขดัดแปลง ของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้ให้กับเราไว้ สำหรับการพัฒนาและการซื้อขายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ สิทธิของแต่ละบุคคล ซึ่งทางบริษัทตระหนักถึงการยอมรับในเรื่องการจัดการข้อมูลที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ทางบริษัท ต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์ของตนกับลูกค้าสอดคล้องกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคลที่กำหนดไว้ด้านล่าง เราจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบในการจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เข้ารับการบริการในกรณีที่มีการใช้บริการของทางบริษัท โปรดอ่านเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อยู่ด้านล่างให้เข้าใจ

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" เป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริง ข้อมูลต่างๆและรวมทั้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมลล์ และคำอธิบายอื่นๆ รูปภาพ เสียงและหมายเลขที่กำหนดเพื่อสิทธิส่วนบุคคล และนอกจากนี้ 「ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ 」คือข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. ทางบริษัท การได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและอยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในขอบเขตที่จำเป็นและอยู่ภายใต้ความยินยอมของลูกค้าและได้รับในทางที่เป็นธรรมและตามกฎหมาย

2. ทางบริษัทตระหนักถึงการให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กรในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เช่น การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดทำขึ้นและจะต้องไม่ดำเนินการให้เกิดการ สูญเสียหรือทำลาย แต่งเติมแก้ไข การรั่วไหลและอื่น ๆ และจะจัดการมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องที่จะทบทวนและปรับปรุงมาตรการที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยของการเก็บรักษาข้อมูล

3. ทางบริษัทจะปฏิบัติ ตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและพนักงานทุกคนจะต้องเข้าใจบรรทัดฐานและปฏิบัติตาม

4. ทางบริษัทจะมุ่งมั่นที่จะป้องกันของการรั่วไหลของข้อมูลภายใน ตามนโยบายการจัดการที่เข้มงวดของบริษัท ในกรณีที่มีการนำข้อมูลไปใช้และงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวนั้น ให้กับภายนอก

5. เกี่ยวกับระบบการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัทจะตอบสนองอย่างถูกต้องเมื่อมีการร้องเรียนหรือขอคำปรึกษา

6. ทางบริษัทจะสร้างกลไกในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนั้นก็มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหากมีการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามสภาวะแวดล้อมทางสังคม, จะมีการปรับปรุงที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เว้นแต่ บริษัท ระบุเป็นอย่างอื่น จะมีผลเมื่อเราโพสต์บนเว็บไซต์ ทางบริษัท มุ่งมั่นที่จะรักษาการจัดการที่เหมาะสมและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

Rising Trust Group
กรรมการบริษัท นายคาซึทาคะ ซึซึกิ
ประกาศใช้ 11 พฤศจิกายน 2009
ปรับปรุง 1 ตุลาคม 2011

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
(1) วัตถุประสงค์การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่จัดเก็บรักษาโดย บริษัท ฯ จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างล่าง

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับลูกค้า
    1) การจัดส่งข้อมูลการบริการและการจัดกิจกรรม
    2) การให้การสนับสนุนและการบำรุงรักษาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
    3) การตอบสนองต่อข้อซักถามและให้คำปรึกษา
    4) การออกใบรับรองการให้บริการตามการรับประกัน
    5) การให้บริการสมาชิกต่างๆ
    6) การพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำรวจแบบสอบถามการดำเนินการตรวจสอบ
    7) การให้บริการข้อมูล จัดทำข้อมูลด้านสถิติ
    8) ตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจหรือนโยบายของผู้บริหารของ บริษัท
    9) การดำเนินงานของสัญญา
  10) การเจรจาต่อรองกับลูกค้าการประชุมอื่น ๆ
  11) ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกค้าของเรา
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น
    1) การดำเนินการใช้สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายและกฎระเบียบ
    2) ให้ความสะดวกสบายต่างๆ (แผนผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ )
    3) ดำเนินการตามมาตรการต่างๆของผู้ถือหุ้น (แบบสอบถาม )
    4) การจัดการของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและกฎระเบียบ (การสร้างข้อมูลผู้ถือหุ้น )
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษัท รวมถึงบริษัท ซัพพลายเออร์และบุคคลที่สาม
    1) การสื่อสารและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
    2) การจัดการข้อมูลรายได้การชำระเงินของลูกค้าและการประมวลผล
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากซัพพลายเออร์ของเรา
    1) การทำงานที่เกี่ยวเนื่องจากสัญญาและงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการเข้าทำงานและการลาออก
    1) ข้อมูลผู้สมัคร(รวมถึงการฝึกงาน)การจัดหาและติดต่อสมัครงานและอื่นๆ
    2) การจัดการธุรกิจของ บริษัท เรื่องที่เกี่ยวข้อง
    3) การติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ที่ลาออกจากบริษัท

(2) การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ทางบริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้แก่บุคคลที่สามได้ เช่น ที่อยู่, ชื่อ, เบอร์โทรศัพท์, ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์, เนื้อหาความสัมพันธ์ลูกค้า, โทรศัพท์, Internet, E-mail, สื่อโฆษณา กรณีที่มีคำขอเรื่องขอร้องหยุดเปิดเผยจากเจ้าของข้อมูล บริษัทจะหยุดในการเปิดเผย อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับเนื้อหาบางกรณีอาจจะไม่สามารถทำตามที่ร้องขอได้

 • กรณีได้รับความยินยอมจากลูกค้า
 • กรณีอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย
 • ในกรณีที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการคุ้มครองทรัพย์สินหรือร่างกายถ้าได้รับความยินยอมอาจเป็นเรื่องยาก
 • หากอยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงในการดำเนินงานและการมอบหมายการจัดการของ บริษัทภายนอกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ก็จะถูกจัดการตามระเบียบที่มีไว้ให้กับทางบริษัทเราตามเกณฑ์ที่ได้กำหนด และการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถทำได้จากการมอบหมายและข้อตกลงในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 • การต่อเนื่องของธุรกิจที่จะดำเนินการควบรวมกิจการโดยเหตุผลของการถ่ายโอนธุรกิจอื่น ๆ
 • การเปิดเผยข้อมูลและให้กับบุคคลที่สามเพื่อขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และการส่งเสริมการขายของธุรกิจของเรา
  < การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม >
  • บุคคลที่ได้รับค่าคอมมิชชั่นดังกล่าวหรือรัฐบาลท้องถิ่นหรือหน่วยงานของประเทศ
  • หากผู้ที่ได้รับมอบหมายงานได้รับหน้าที่การมอบหมายทางธุรกิจซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
  • การมอบหมายของธุรกิจที่เกี่ยวข้องและได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติแทนต้องทำงานภายใต้ขอบเขตของบริษัท
  • สัญญาที่เกิดจากการทำธุรกิจ คู่ค้า ของบริษัท
  • การจัดองค์กรและการประกาศของทักษะในการโฆษณาเช่นในกรณีของการโฆษณาในหนังสือพิมพ์นิตยสารอินเทอร์เน็ต พร้อมกับการส่งเสริมการขายของธุรกิจของเรา
  • การดำเนินธุรกิจและการจัดการธุรกิจ รวมไปถึงการยื่นขอจดทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • การส่งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินและสถาบันการเงิน
  • เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายและผู้ค้าอสังหาริมทรัพย์มีส่วนร่วมในการเป็นนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (เป็นไปตามกฎหมายและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง)
  • บริษัทอยู่ในกลุ่มของบริษัทเรา

(3) ขั้นตอนในการขอเปิดเผยข้อมูล

กระบวนการของการร้องขอการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล(การแจ้งวัตถุประสงค์ของการใช้การเปิดเผยการแก้ไขการหยุดชะงักของการใช้งานและอื่น ๆ )มีดังต่อไปนี้

 • บุคคลที่สามารถทำขั้นตอนสำหรับการขอให้เปิดเผยข้อมูล
  • ตัวของเจ้าของข้อมูล
  • กรณีเจ้าของข้อมูลยังมีอายุไม่ถึงเกณฑ์หรือเป็นผู้ที่มีโรคหรือป่วยสามารถใช้ตัวแทนตามกฎหมายแทนผู้ดำเนินการได้
  • ตัวแทนของลูกค้าผู้ดำเนินการที่ได้รับมอบหมายตามขั้นตอนสำหรับการร้องขอการเปิดเผยข้อมูล
 • เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในเวลาที่ขอเปิดเผยข้อมูล
  • แบบฟอร์มใบร้องขอเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่กำหนดโดย บริษัท ฯ
  • เอกสารแสดงตนของลูกค้าผู้ดำเนินการ (ของลูกค้าผู้ร้องขอและผู้แทนดำเนินการทั้งสอง)
  • หนังสือมอบอำนาจที่กำหนดโดย บริษัท ฯ
 • สถานที่ประชาสัมพันธ์ของการร้องขอการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ
  สอบถามข้อมูลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Rising Asia CO., LTD
  หมายเลขโทรศัพท์ : +66(0)38-410-609
  E-mail address : info.rising-asia@r-prime.net
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับเปิดเผยข้อมูล
  กรณีที่มีการเรียกร้อง เมื่อมีการแจ้งเตือนการเปิดเผยข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ในการเรียกร้อง1ครั้งจะเรียกร้องเก็บค่าธรรมเนียม320฿ แนบแสตมป์ไปพร้อมกับจดหมายอีกหนึ่งทางแนบธนาณัติไปรษณีย์ไปพร้อมกับจดหมาย
 • วิธีการและระยะเวลาของการตอบแบบสอบถามสำหรับเปิดเผยข้อมูลต่างๆ
  การยืนยันว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าผู้ดำเนินการได้แล้ว จะตอบแบบสอบถามสำหรับเปิดเผยข้อมูลต่างๆทันทีในระยะเวลาที่เหมาะสม ในกรณีที่ไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้นั้น ทางบริษัทจะอธิบายเหตุผลแล้วแจ้งให้ทราบ
 • (4) จุดหมายปลายทางร้องเรียนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียนโปรดติดต่อทางบริษัท

  สอบถามข้อมูลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Rising Asia CO., LTD
  225/56 C-5 Pattaya Dragon Complex Moo9 Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150 Thailand
  หมายเลขโทรศัพท์ : +66(0)38-410-609
  E-mail address : info.rising-asia@r-prime.net
  วันธรรมดาที่สามารถติดต่อได้ตามเวลา 09:00- 18:00
  ( ยกเว้น วันเสาร์และวันอาทิตย์ วันหยุดราชการ )

THE RISIN บรรยากาศของโครงการ ผลงานที่ผ่านมา ผลงานที่ผ่านมาที่ญี่ปุ่น เรียน บริษัทตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ข้อมูลทั่วไปบริษัท Rising Asia
เลื่อนขึ้นด้านบน

บริษัทในเครือ

Rising Trust Rising Partner Trust Chintai Trust Tatemono